2023-21-Test Engineer

Hai Duong City - Vietnam
Engineering – NPI - TSD /
Full Time /
On-site
At UEI you will be part of a world class team that is working to innovate and revolutionize the meaning of ‘wireless control’. Whether it’s via chips, software licenses or turnkey products, we are continuing to reinvent how consumers interact with devices and services in their home.
 
 Each day we make the connected home smarter, easier to connect and use, and more sustainable. We delight our Fortune 100 customers such as Comcast, Apple, Samsung, Google, Vivint and Daikin with ground breaking wireless technology solutions such as advanced, voice-enabled remote controls, cloud control solutions, extreme low power Bluetooth silicon with energy harvesting capabilities, smart thermostats and sensors and many other IoT solutions.

Position Summary/ Tóm lược về vị trí:
 
We are seeking an energetic, assertive, self-motivated, and experienced Test Systems Development (TSD) Engineer. The selected candidate will perform hands-on electrical development, debug, and optimization in support of New Product Introduction (NPI) test station development for IOT consumer electronics products, such as remote controls, thermostats, and motion sensors.
Chúng tôi đang tìm kiếm một Kỹ sư Phát triển Hệ thống Thử nghiệm (TSD) năng động, quyết đoán và có kinh nghiệm. Ứng viên được chọn sẽ thực hiện phát triển, gỡ lỗi và tối ưu hóa điện thực tế để hỗ trợ phát triển trạm thử nghiệm Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng IOT, chẳng hạn như điều khiển từ xa, bộ điều nhiệt và cảm biến chuyển động.
The position requires understanding of the product features to be tested, how they are to be tested, and the reason why they need to be tested. The ideal candidate will have a broad test background including hands-on electrical test, mechanical control theory, software scripting, and a thorough understanding of how to automate testing for a high-volume production environment. Familiarity with common quality assurance practices for qualifying production test stations and methods a plus.
Vị trí này yêu cầu hiểu biết về các tính năng của sản phẩm sẽ được kiểm tra, cách chúng được kiểm tra và lý do tại sao chúng cần được kiểm tra. Ứng viên lý tưởng sẽ có nền tảng thử nghiệm rộng bao gồm thử nghiệm thực hành điện, lý thuyết điều khiển cơ học, viết kịch bản phần mềm và hiểu biết thấu đáo về cách tự động hóa thử nghiệm cho môi trường sản xuất khối lượng lớn. Quen thuộc với các phương pháp và lý thuyết đảm bảo chất lượng chung cho các trạm thử nghiệm sản xuất đủ điều kiện là một lợi thế.
The role needs to work across functional departments, including international facilities internally and externally, with product design engineering, production engineering, quality engineering and operations during product development, NPI and mass production stages.
Vai trò của vị trí này cần phải làm việc giữa các bộ phận chức năng, bao gồm các nhà máy nước và quốc tế với kỹ thuật thiết kế sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật chất lượng và vận hành trong các giai đoạn phát triển sản phẩm, NPI và sản xuất hàng loạt.
 
Essential Duties and Responsibilities/ Nhiệm vụ và trách nhiệm chủ yếu:
The duties listed below are intended only as examples of the various types of work that you may be asked to perform. The omission of specific statements of duties does not exclude them from the position if the work is similar, related or a logical assignment to this class.  You may be asked to perform other duties as assigned from time to time.
Các nhiệm vụ được liệt kê dưới đây chỉ nhằm mục đích làm ví dụ về các loại công việc khác nhau mà Bạn có thể được yêu cầu thực hiện. Việc loại bỏ các tuyên bố cụ thể về nhiệm vụ không loại trừ Bạn khỏi vị trí nếu công việc tương tự, có liên quan hoặc được phân công hợp lý từ người quản lý. Đôi khi, Bạn có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
 
1. Hands-on electrical and programming test development to support automation for production testing of Audio, LCD Display, RF, Security, Touch Pad, Thermostats, and motion sensors.
Phát triển thử nghiệm lập trình và điện thực hành để hỗ trợ tự động hóa thử nghiệm sản xuất âm thanh, Màn hình LCD, RF, Bảo mật, TouchPad, Bộ điều nhiệt và cảm biến chuyển động.
2.  RF Test Tool Development, including BT, BLE, WIFI, ZigBee, and RF4CE.
Phát triển công cụ kiểm tra RF, bao gồm BT, BLE, WIFI, ZigBee và RF4CE.
3. Continuous improvement in testing following industry best practices.
Cải tiến liên tục trong thử nghiệm theo các phương pháp tốt nhất trong ngành.
4. Support efforts on Yield Improvement, Cycle Time Reduction and Cost & Quality enhancements.
Hỗ trợ các nỗ lực cải thiện năng suất, giảm thời gian chu kỳ và cải thiện chi phí & chất lượng.
5. Document calibration procedures for RF and Audio tests at the development level and transition the necessary knowledge to the production test group.
Lập tài liệu quy trình hiệu chuẩn cho các thử nghiệm RF và Âm thanh ở cấp độ phát triển và chuyển kiến thức cần thiết sang nhóm thử nghiệm sản xuất.
6. Support the transition of test stations from NPI to MP.
Hỗ trợ chuyển đổi trạm kiểm tra từ NPI sang MP.
7.  Create and provide the necessary documentation to guarantee a successful handoff to the factory.
Tạo và cung cấp tài liệu cần thiết để đảm bảo chuyển giao thành công cho nhà máy.
8. Provide training and mentoring to junior engineers.
Cung cấp các khoá đào tạo và cố vấn cho các kỹ sư cấp dưới.
9. Complete other tasks arranged by superiors.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên sắp xếp.
 
Supervisory Responsibilities – List Teams/Groups/Trách nhiệm Giám sát – Liệt kê Đội/Nhóm:
N/A.
 
Qualifications - Knowledge & Experience/Trình độ, kiến thức và kinh nghiệm:
Additional skills that set you apart include:
Các kỹ năng bổ sung giúp bạn trở nên khác biệt bao gồm:
1. Familiarity with Firmware, ARM, PLC, UART/HID control is a plus.
Có kinh nghiệm với điều khiển Firmware, ARM, PLC, UART/HID là một lợi thế.
2. Experience working with MES systems (Manufacturing Execution System).
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống MES (Manufacturing Execution System).
3. Knowledge of ISO16949, APQP, PPAP in automotive manufacturing environment is a plus.
Có kiến thức về ISO16949, APQP, PPAP trong môi trường sản xuất ô tô là một lợi thế.
4. Fixture/Jig design experience, familiar with the pneumatic/clamp structure design.
Kinh nghiệm thiết kế Fixture/Jig, quen thuộc với thiết kế cơ cấu khí nén/kẹp.
5. Good understanding of standard/non-standard fixture/station structure (RF/Audio/IR/Programming).
Hiểu biết tốt về cấu trúc thiết bị cố định/trạm tiêu chuẩn/không tiêu chuẩn (RF/Audio/IR/Programming).
6.  Rich experience of fixture parts/module selection.
Kinh nghiệm tốt về lựa chọn linh kiện/mô-đun cố định.
7.  Familiar with Pro-E/UG/CAD (at least one of them).
Quen thuộc với Pro-E/UG/CAD (Biết ít nhất một trong số các ứng dụng này).
8. Concept DFM design at the beginning of project and review/validate fixture on-site.
Thiết kế mô phỏng DFM  khi bắt đầu dự án và xem xét các dụng cụ có giá trị cố định tại nhà máy.
9. Good office and presentation skills (PPT/Excel).
Kỹ năng tin học văn phòng và thuyết trình (PPT/Excel) tốt.
10. CNC fixture design/manufacture experience will be plus.
Kinh nghiệm thiết kế / sản xuất đồ gá CNC sẽ là một lợi thế
 
Education, Licenses & Certification/Giáo dục, Bằng cấp & Chứng nhận:
To be successful in applying for this role, the candidate should meet the following requirements:
Để ứng tuyển thành công vào vị trí này, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Bachelor’s degree or above in electrical engineering, computer science, mechatronics, or related field.
Bằng cử nhân trở lên về kỹ thuật điện, khoa học máy tính, cơ điện tử hoặc lĩnh vực liên quan.
2. Vietnamese and English language proficiency (Mandarin is a plus). 
Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh (biết tiếng phổ thông Trung Quốc là một lợi thế).
3. Minimum of 3 years in High Volume Manufacturing Test is preferred.
Ưu tiên tối thiểu 3 năm trong thử nghiệm sản xuất số lượng lớn.
4. Hands on test experience of Audio and RF products (Bluetooth and BLE) is preferred.
Ưu tiên kinh nghiệm làm thử nghiệm thực tế các sản phẩm Âm thanh và RF (Bluetooth và BLE)
5. Hands on test experience in GPIB/SCPI/Ethernet operation of power supplies, DMM’s, Oscilloscope, audio analyzers, spectrum analyzer, power meter, and wireless communications test equipment.
Có kinh nghiệm thử nghiệm thực tế về hoạt động GPIB/SCPI/Ethernet của nguồn điện, DMM, Máy hiện sóng, máy phân tích âm thanh, máy phân tích quang phổ, đồng hồ đo công suất và thiết bị kiểm tra truyền thông không dây.
6. Experience programming with common languages such as Python, C#, LabVIEW, and others.
Có kinh nghiệm lập trình với các ngôn ngữ phổ biến như Python, C#, LabVIEW và các ngôn ngữ khác.
7. Familiarity with electronic circuit design and NPI development process for mass production.
Quen thuộc với thiết kế mạch điện tử và quy trình phát triển NPI để sản xuất hàng loạt.
8. Familiarity with fast design of hardware for product testing.
Làm quen với thiết kế nhanh phần cứng để thử nghiệm sản phẩm.
9. Work experience with databases such as mySQL or SQL Server.
Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như mySQL hoặc SQL Server.
10. Familiarity with QA metrics such as Cpk and Gage R&R and how they are used in production testing.
Quen thuộc với các chỉ số QA như Cpk và Gage R&R cũng như cách chúng được sử dụng trong thử nghiệm sản xuất.
11. Ability to work in a team environment and to demonstrate leadership skills.
Khả năng làm việc trong môi trường nhóm và thể hiện kỹ năng lãnh đạo.
 
 Work Conditions/Điều kiện làm việc:
1) 8h/day, 48h/week;
8  giờ/ ngày, 48 giờ/ tuần;
2) To be busy and work in high pressure environment;
Bận rộn và làm việc dưới áp lức công việc cao;
3) Usually work in a good environment, cool air-conditioner, sometimes go on business trips.
Làm việc trong nhà, môi trường làm việc tốt, điều hoà mát mẻ, thỉnh thoảng phải đi công tác.
Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC) is the worldwide leader in universal control and sensing technologies for the smart home. Its broad portfolio of patents includes QuickSet® software that utilizes the world’s most complete knowledge graph to detect and interact with thousands of entertainment and smart home devices. The company designs, develops, and manufactures innovative products that are used by the world’s leading brands in the audio, video, subscription broadcasting, connected home, home energy management, and mobile device markets. UEI’s many first-to-market innovations have helped transform the home entertainment control, home security, and home energy management and sensing industries.

Universal Electronics Inc. is an equal employment opportunity employer. We are proud of our diverse workforce and we believe having diverse teams that everyone brings their whole self to work everyday is key to all of our success. We welcome all people of different experiences, backgrounds, perspectives and abilities.