2024-05- Lead TSD Engineer

Hai Duong City - Vietnam
Engineering – NPI - TSD /
Full Time /
On-site
At UEI you will be part of a world class team that is working to innovate and revolutionize the meaning of ‘wireless control’. Whether it’s via chips, software licenses or turnkey products, we are continuing to reinvent how consumers interact with devices and services in their home.
 
 Each day we make the connected home smarter, easier to connect and use, and more sustainable. We delight our Fortune 100 customers such as Comcast, Apple, Samsung, Google, Vivint and Daikin with ground breaking wireless technology solutions such as advanced, voice-enabled remote controls, cloud control solutions, extreme low power Bluetooth silicon with energy harvesting capabilities, smart thermostats and sensors and many other IoT solutions.

Position Summary/ Tóm lược về vị trí:
 
Seeking a hands-on, energetic, assertive, motivated, and experienced Manufacturing Test Systems Development Lead engineer to join an international test development team.
Tìm kiếm kỹ sư trưởng nhóm phát triển thử nghiệm sản xuất năng nổ, quyết đoán, năng động và có kinh nghiệm làm việc để tham gia cùng nhóm phát triển thử nghiệm toàn cầu.
The selected candidate will be responsible for hands-on electrical development, programming, debugging and optimization in support of New Product Introduction (NPI) test station development.
Ứng viên được chọn sẽ chịu trách nhiệm thực hành phát triển điện, lập trình, gỡ lỗi và tối ưu hóa để hỗ trợ phát triển trạm thử nghiệm Giới thiệu Sản phẩm Mới (NPI).
The ideal candidate will have a broad production test and automation background, with a thorough understanding of how to automate testing for a high-volume consumer electronics production environment. Familiarity with common quality assurance practices for qualifying production test stations and methods are a plus.
Ứng viên lý tưởng sẽ có nền tảng thử nghiệm sản xuất và tự động hóa rộng rãi, với sự hiểu biết thấu đáo về động hóa thử nghiệm cho môi trường sản xuất điện tử tiêu dùng khối lượng lớn. Quen thuộc với các phương pháp và lý thuyết đảm bảo chất lượng chung cho các trạm và phương pháp thử nghiệm sản xuất đủ điều kiện là một lợi thế.
This high visibility role will work closely across functional departments with product design engineering, production engineering, quality engineering and operations during product development, NPI and mass production stages.
Vai trò của vị trí này sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng như kỹ thuật thiết kế sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật chất lượng và vận hành các giai đoạn phát triển sản phẩm, NPI và sản xuất hàng loạt.
 
Essential Duties and Responsibilities/ Nhiệm vụ và trách nhiệm chủ yếu:
The duties listed below are intended only as examples of the various types of work that you may be asked to perform. The omission of specific statements of duties does not exclude them from the position if the work is similar, related or a logical assignment to this class.  You may be asked to perform other duties as assigned from time to time.
Các nhiệm vụ được liệt kê dưới đây chỉ nhằm mục đích làm ví dụ về các loại công việc khác nhau mà Bạn có thể được yêu cầu thực hiện. Việc loại bỏ các tuyên bố cụ thể về nhiệm vụ không loại trừ Bạn khỏi vị trí nếu công việc tương tự, có liên quan hoặc được phân công hợp lý từ người quản lý. Đôi khi, Bạn có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
 
1.Serve as the Vietnam technical lead and point of contact for an international team of test systems development engineers.
Đóng vai trò là trưởng nhóm kỹ thuật tại Việt Nam và là đầu mối liên hệ của nhóm kỹ sư phát triển hệ thống thử nghiệm quốc tế.
2.Hands-on engineer to work closely with other TSD engineers, and lead, mentor, and motivate junior engineers to meet production test objectives.
Kỹ sư thực hành để hợp tác chặt chẽ với các kỹ sư TSD khác, đồng thời lãnh đạo, cố vấn và thúc đẩy các kỹ sư cấp dưới đáp ứng các mục tiêu thử nghiệm sản xuất.
3. Research new test methods and look for opportunities to improve production test efficiency.
Nghiên cứu các phương pháp thử nghiệm mới và tìm kiếm cơ hội để nâng cao hiệu quả thử nghiệm sản xuất.
4. Coordinate and work closely as part of the TSD team to achieve production test objectives.
Phối hợp và làm việc chặt chẽ với tư cách là một phần của nhóm TSD để đạt được các mục tiêu kiểm tra sản xuất.
5.RF Test Tool Development including BT, BLE, WIFI, ZigBee, and RF4CE.
Phát triển công cụ kiểm tra RF bao gồm BT, BLE, WIFI, ZigBee và RF4CE.
6. Drive standardization of test methodology of specific features.
Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa phương pháp thử nghiệm với các tính năng cụ thể.
7. Effective communication with other departments internally and globally.
Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong trong nước và quốc tế.
8. Continuous improvement in testing following industry best practices.
Cải tiến liên tục trong công tác thử nghiệm theo các phương pháp tốt nhất trong ngành.
9. Drive Yield Improvement, Cycle Time Reduction and Cost & Quality enhancements.
Thúc đẩy cải thiện năng suất, giảm thời gian chu kỳ và cải thiện chi phí & chất lượng.
10.Support the transition of test stations from NPI to MP.
Hỗ trợ chuyển trạm kiểm tra từ NPI sang MP.
11.Create and provide the necessary documentation for a successful handoff to the factory.
Tạo và cung cấp các tài liệu cần thiết để bàn giao thành công cho nhà máy.
12.Attend production test meetings and factory audits with key customers.
Tham dự các cuộc họp kiểm tra sản xuất và đánh giá nhà máy với các khách hàng quan trọng.
13. Complete other tasks arranged by superiors.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên sắp xếp.
 
Supervisory Responsibilities – List Teams/Groups/Trách nhiệm Giám sát – Liệt kê Đội/Nhóm:
1.Serve as the lead engineer for the test system development department at UVN factory under Director’s assignments.
Làm kỹ sư trưởng cho bộ phận phát triển hệ thống thử nghiệm tại nhà máy UVN theo sự phân công của Giám đốc.
 
Qualifications - Knowledge & Experience/Trình độ, kiến thức và kinh nghiệm:
1. Familiarity with Firmware, ARM, PLC, UART/HID control is a plus.
Có kinh nghiệm với điều khiển Firmware, ARM, PLC, UART/HID là một lợi thế.
2.Fixture/Jig design experience, familiar with the pneumatic/clamp structure design.
Kinh nghiệm thiết kế Fixture/Jig, quen thuộc với thiết kế cơ cấu khí nén/kẹp.
3. Good understanding of standard/non-standard fixture/station structure (RF/Audio/IR/Programming).
Hiểu biết tốt về cấu trúc thiết bị cố định/trạm tiêu chuẩn/không tiêu chuẩn (RF/Audio/IR/Programming).
4. Rich experience of fixture parts/module selection.
Kinh nghiệm tốt về lựa chọn linh kiện/mô-đun cố định.
5. Familiar with Pro-E/UG/CAD (at least one of them).
Quen thuộc với Pro-E/UG/CAD (Biết ít nhất một trong số các ứng dụng này).
6. Concept DFM design at the beginning of project and review/validate fixture on-site.
Thiết kế mô phỏng DFM  khi bắt đầu dự án và xem xét các dụng cụ có giá trị cố định tại nhà máy.
7. Good office and presentation skills (PPT/Excel).
Kỹ năng tin học văn phòng và thuyết trình (PPT/Excel) tốt.
8. CNC fixture design/manufacture experience will be plus.
Kinh nghiệm thiết kế / sản xuất đồ gá CNC sẽ là một lợi thế
 
Education, Licenses & Certification/Giáo dục, Bằng cấp & Chứng nhận:
To be successful in applying for this role, the candidate should meet the following requirements:
Để ứng tuyển thành công vào vị trí này, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Bachelor’s degree or above in mechatronics, electrical engineering, computer science, or related field.
Bằng cử nhân trở lên về cơ điện tử, kỹ thuật điện, khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
2. Good English/Vietnamese communication skills required (Mandarin is a plus). 
Yêu cầu kỹ năng giao tiếp tiếng Anh/Việt tốt (biết tiếng phổ thông Trung Quốc là một lợi thế).
3. Minimum of 5 years in High Volume Manufacturing Test, and 3 years in a management role.
Ít nhất 5 năm trong thử nghiệm sản xuất số lượng lớn và 3 năm ở vị trí quản lý.
4. Have hands-on test experience and understanding of how to test RF and audio products (ie. Bluetooth, BLE, WiFi, etc.)
Có kinh nghiệm kiểm tra thực hành và hiểu cách kiểm tra RF và các sản phẩm âm thanh (ví dụ: Bluetooth, BLE, WiFi, v.v.)
5. Familiarity with testing consumer IOT and remote-control products.
Quen thuộc với việc thử nghiệm các sản phẩm tiêu dùng IOT và điều khiển từ xa.
6. Programming with common languages such as Python, C#, LabVIEW, and others.
Lập trình với các ngôn ngữ phổ biến như Python, C#, LabVIEW, v.v.
7. Knowledge and understanding of common test and measurement equipment such as power supplies, multimeters, oscilloscopes, and spectrum analyzers.
Có kiến thức và hiểu biết về các thiết bị kiểm tra và đo lường phổ biến như nguồn điện, đồng hồ vạn năng, máy hiện sóng và máy phân tích quang phổ.
8. Clearly communicate issues, concerns, and findings to the design engineer and factory manager.
Truyền đạt chính xác các vấn đề, mối quan tâm và phát hiện cho kỹ sư thiết kế và Giám Đốc nhà máy
9. Research and recommend solutions to complex production test problems.
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thử nghiệm sản xuất phức tạp.
10. Familiar with electronic circuit design and NPI development process before mass production.
Quen thuộc với thiết kế mạch điện tử và quy trình phát triển NPI trước khi sản xuất hàng loạt.
11. Familiar with fast design of hardware for product testing.
Làm quen với thiết kế nhanh phần cứng để thử nghiệm sản phẩm.
12. Familiar with QA metrics such as Cpk and Gage R&R analysis and their use in production testing.
Quen thuộc với các số liệu QA như phân tích Cpk và Gage R&R cũng như việc sử dụng chúng trong thử nghiệm sản xuất.
 
 Work Conditions/Điều kiện làm việc:
1) 8h/day, 48h/week;
8  giờ/ ngày, 48 giờ/ tuần;
2) To be busy and work in high pressure environment;
Bận rộn và làm việc dưới áp lức công việc cao;
3) Usually work in a good environment, cool air-conditioner, sometimes go on business trips.
Làm việc trong nhà, môi trường làm việc tốt, điều hoà mát mẻ, thỉnh thoảng phải đi công tác.
Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC) is the worldwide leader in universal control and sensing technologies for the smart home. Its broad portfolio of patents includes QuickSet® software that utilizes the world’s most complete knowledge graph to detect and interact with thousands of entertainment and smart home devices. The company designs, develops, and manufactures innovative products that are used by the world’s leading brands in the audio, video, subscription broadcasting, connected home, home energy management, and mobile device markets. UEI’s many first-to-market innovations have helped transform the home entertainment control, home security, and home energy management and sensing industries.

Universal Electronics Inc. is an equal employment opportunity employer. We are proud of our diverse workforce and we believe having diverse teams that everyone brings their whole self to work everyday is key to all of our success. We welcome all people of different experiences, backgrounds, perspectives and abilities.