Capfield Grupi kaubanduskeskuste projektikoordinaator

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Capfield on üks Eesti suurimaid ostukeskuste omanike ja arendajaid. Ettevõtte portfell koosneb kuuest jaekaubanduskeskusest, üüritava brutopinnaga (GLA) üle 80 000 m2 ja ka erinevatest arendamiseks ettenähtud kruntidest.
Muljetavaldava 65% osa portfellist moodustavad suured ankurüürnikud, kelle hulgas on tuntud kohalikud ja rahvusvahelised kaubamärgid nagu näiteks Bauhaus, Maxima, Prisma, Rimi, Selver, KFC, Burger King, Nike Outlet, SportsDirect, H&M, Deichmann, Pepco, LPP: House, Sinsay ja Cropp,  samuti Denim Dream, Jysk, Euronics, Apollo raamatupoed, Flying Tiger Copenhagen.

Seoses kaubanduskeskuste projektikoordinaatori lapsehoolduspuhkusele minekuga otsib Capfield oma meeskonda aktiivset organisaatorit, kes on üks võtmeisikuid Capfieldile kuuluvate kaubanduskeskuste rentnikega suhtlemisel.

Peamised tööülesanded:

  • Rentnike ja klientidega seotud projektide koordineerimine koostöös kaubanduskeskuste juhiga;
  • Kliendihaldus, rentnikega koostööle suunatud suhete hoidmine;
  • Rentnike avamis- ja renoveerimisprotsesside koordineerimine - sisekujundusjooniste ja projekti kalendri kriitiline ülevaatus ja järgimine
  • Lisakäivet toovate projektide koordineerimine, sh kioskid, müügialad, messid, reklaampinnad
  • Kliendiürituste korraldamine

Oodatud tulemused 6-12 kuu jooksul:

  • Edukas sisseelamine meeskonda, võttes omaks ettevõtte töökultuuri ja väärtushinnangud, lisades neile parimad praktikad enda senistest töökogemustest.
  • Tööprotsesside kirjeldamine ja järgmine
  • Ehitusprojektide juhtimine ja projektimeeskondadega ühtse tegutsemise saavutamine.

Peamised partnerid ettevõtte sees:

  • Ehitus- ja haldusmeeskond
  • Tegevjuht
  • Kaubanduskeskuste juht
  • Raamatupidajad

Peamised partnerid väljaspool ettevõtet:

  • Rentnikud
  • Alltöövõtjad
  • Haldusteenuse pakkujad ja konsultandid

EDUKA KANDIDAADI PÕHIKOMPETENTSID:

  • Planeerimisoskus ja organiseerimisvõime:
  • Püstitab selged eesmärgid. Kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega.  Kasutab aega tõhusalt. Määratleb vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks. Peab kinni tähtaegadest ja ajakavast. Seostab ja koordineerib enda tööd tellijate, alltöövõtjate, kolleegide ja koostööpartnerite töödega. Kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise. Omab oskusi tegutseda jooksvalt mitme projekti ettevalmistamise ja läbiviimisega. On kannatlik ja järjekindel.

  • Koostöövalmidus ja meeskonnatöö:
  • Töötab tulemuslikult ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega. Suhtleb avatult erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Aktsepteerib arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt. Kuulab teisi ja peab nendega nõu, olles ise ka usaldusväärne. Kehtestab ennast toetudes faktidele ja tõendustele.

  • Prioriteetide seadmise oskus:
  • Suudab eristada kriitilisi, olulisi ja mitte olulisi tegevusi, neid loogiliselt ja tulemuslikult planeerida, organiseerida, jälgida aga vajadusel ka lõpetada. Võimeline edukalt töötama paralleelselt mitme tööülesandega.

  • Tulemustele orienteeritus:
  • Seab kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, kliendisuhted, valdkonna areng ja jälgib nende saavutamist. Seab tööprioriteedid. Töötab tõhusalt, asutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt. Töötab järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viib tööd/projektid lõpuni. 

  • Hea eneseväljendusoskus suuliselt ja kirjalikult:
  • Oskab heal tasemel suhelda ja läbi rääkida alltöövõtjate, klientide, tarnijate, kolleegide ja koostööpartneritega ning esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult. Omab loogilise mõtlemisvõimet ning väga head analüüsi- ja argumentatsioonioskust.

  • Avatus ja paindlikkus:
  • Kohaneb kiiresti muutuvate oludega, sh tunnustab uusi ideid ja arengusuundi. Lülitub kiiresti ümber uutele ülesannetele ning kasutab paindlikult erinevaid viise ülesannete lahendamiseks. Kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega. Talub ebamääraseid olukordi ning oskab kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi. Suudab leida lahendusi keerulistes olukordades, on paindlik jooksvate muudatuste, ümberkorralduste tegemisel. Lahendab oskuslikult võimalikke esilekerkivaid probleeme.

Teadmised ja kogemused:

  • Hea pingetaluvus ja võime paralleelselt töötada mitme ülesande ning väljakutse lahendamisega.
  • Varasem kogemus kliendihalduri rollis;
  • Projektijuhtimise oskus ja kogemus;
  • Lepingute ja dokumentide koostamise oskus;
  • Varasem kokkupuude kaubandusvaldkonnaga;
  • Arhitektuursete jooniste lugemisoskus on eeliseks.

  • Keelteoskus: 
  • Eesti keel – C2 tasemel suuliselt ja kirjalikult
  • Inglise keel –  igapäevaseks tööalaseks suhtlemiseks suuliselt ja kirjalikult.
  • Vene keel – suhtlustasandil.
  •  
   IT oskused:
  • Arvutikasutamise oskus tööks vajalikul tasemel.
  • MS Office (Office, Word, Excel, Project) spetsialisti tasemel.
  • AutoCADi oskused spetsialisti tasemel. 

Motivatsioonipakett:

  • Võimalus eneseteostuseks vaheldusrikkas rahvusvahelises töökeskkonnas
  • Professionaalsed, pühendunud, avatud ja sõbralikud oma ala ekspertidest koosnevad kolleegid
  • Ühtehoidev ja stabiilne meeskond
  • Moodne ja mugav kontor
  • Kaasaegsed IT-lahendused
  • Ühised tiimiüritused
  • Korralikud töövahendid – sülearvuti, telefon, autokompensatsioon  või tööauto
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga esimesel võimalusel aga hiljemalt 27. juuniks meiliaadressile evelin@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti Evelin Tatteri käest tel 511 2062.