Vastavuskontrolli ja riskijuhtimise valdkonna eestvedaja

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Eraldiseisev vastavuskontroll on Redgate Capitalis uus loodav positsioon, mille eesmärgiks on tagada ettevõtte  ja tema tegevuste vastavus nõuetele, mis tulenevad õigusaktidest, sisemistest regulatsioonidest ning headest tavadest Redgate Capitali tegevusvaldkondades. Seoses ettevõtte kiire kasvuga ja tegevuse laienemisega uute tegevusvaldkonda ning naaberriikidesse luuakse vastavuskontrolli ja riskijuhtimise spetsialisti positsioon (varasemalt teostati vastavuskontrolli ja riskijuhtimist kombineerituna teiste tööülesannetega). Vastavuskontrolli funktsiooni täitja on valdkonna arendaja, kes osaleb sise-eeskirjade uuendamisel  ja ülevaatamisel, nende piisavuse hindamisel, teenusetingimuste uuendamisel, süsteemide toimimise ja nende piisavuse hindamisel ning vajadusel ka suhtlemisel järelevalveasutusega. Vastavuskontrolli funktsiooni eesmärk on ära hoida nõuetele mittevastavuse tõttu tekkivat ettevõtte usaldusväärsuse ja maine kahjustumise ohtu. Riskijuhtimise funktsioon nõuab ettevõtte tegevuskeskkonna riskide jooksvat jälgimist ja sellekohast raporteerimist tegevjuhtkonnale. 


PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

1.       Vastavuskontrolli valdkonna juhtimine:
- Ülesanded vastavalt vastavuskontrolli sise-eeskirjale
- Sisemistest regulatsioonidest kinnipidamise kontrollimine; regulaarsed vastavuskontrolli raportid ettevõtte nõukogule
- Siseregulatsioonide ajakohastamises osalemine
- Õigusaktide muutuste jälgimine, ettepanekud muudatusteks
- Vajadusel juhtkonna nõustamine, koolitused meeskonnale

2.       Rahapesutõkestamise meetmetega seotud  funktsioonid:
- Ülesanded vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimise korrale (sh igapäevane AML registri haldamine ja tehingute autoriseerimine)
- Kontaktisiku ülevaated juhatusele
- Riskiisu ja riskihinnangu regulaarne uuendamine
- Valmidus esitada RAB-ile kahtlusteateid
- AML regulatsioonide õigusaktidele vastavuse jälgimine ja sellest lähtuvad muudatused ettevõtte tegevuses
- AML koolitused meeskonnale

3. Riskijuhtimine:
- Ülesanded vastavalt riskipoliitikale, riskimaatriksile ja riskiisule
- Jooksev riskide jälgimine ja kvartaalne riskiraport juhtkonnale
- Iga-aastane ICAAP koostamine
- Kord aastas riskiisu ja riskihinnangu uuendamine
- AML-ga seotud ülesanded
- Osalemine siseregulatsioonide ajakohastamises
- Suhtlus siseaudiitoriga
 
Oodatavad tulemused 6-12 kuu perspektiivis:
Vastavuskontrolliga seotud ülesannete üle võtmine majasiseselt juristilt ja organisatsioonis vastavuskontrolli funktsiooni uuendamine, sh vajadusel ka meeskonna loomine. Koostöö ettevõtte juhtkonna, arendusjuhi ning majasisese juristiga vajalike protsesside arendamiseks .

TEADMISED JA KOGEMUSED:

  • vähemalt 2-aastane erialase töö kogemus, eelistatavalt krediidi- või finantseerimisasutuses, kindlustusseltsis või muu sarnase teenusepakkuja juures
  • juriidiline kõrgharidus
  • väga hea eesti ning inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
  • kasuks tulevad teadmised infoturbe ja andmekaitse valdkonnast 

PÕHIKOMPETENTSID:

  • Süsteemne mõtlemine ja analüüsioskus:
  • Lähtud oma töö organiseerimisel süsteemsusest, suudad mõista põhjus-tagajärg seoseid ja detaile mõjutavat tervikut. Lähened olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskad luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Jälgid protsesside toimimist, analüüsid olukorda, vajadusel sekkud ning kavandad muudatused õigeaegselt. Oled tugev dokumenteerimises ja süsteemide loomisel.

  • Otsustus- ja vastutusvõime:
  • Suudad iseseisvalt vastu võtta (ka kiirelt) otsuseid, neid ellu viia ja vajadusel üle vaadata. Pead kinni kokkulepetest ja antud lubadustest. Oled vastutustundlik ja suudad iseseisvalt leida parimad lahendused, täidad tööülesandeid süsteemselt ja õigeaegselt. Võtad vastutust enda ja meeskonna otsuste ning tegevuste eest, oled enda tegevustes täpne, korrektne ning eetiline.

  • Tulemustele orienteeritus ja sihikindlus:
  • Sead kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, töö areng ja jälgib nende saavutamist. Töötad tõhusalt (kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutsed enda käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Oled sihikindel ja teotahteline, ei loobu takistuste ilmnemisel eesmärkide poole püüdlemisest.

  • Eestvedamine ja meeskonnatöö:
  • Töötad tulemuslikult ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega, jäädes samas alati neutraalseks. Suhtled konstruktiivselt erinevates keskkondades, kuulad teisi ja pead nendega nõu, olles ise alati usaldusväärne. Kehtestad ennast toetudes faktidele ja tõendustele. Julged seista oma mõtete eest, aga kuulad ja võtad arvesse ka teiste seisukohti. Keerukates olukordades otsid lahendusi ja usud nendesse.

  • Lai silmaring ja avatus:
  • Huvitud trendidest ja hoiad ennast kursis valdkondlike uuendustega ning globaalsete arengutega. Oled leidlik ja nutikas, pakud välja originaalseid ja mitmekesiseid ideid, mõtteid ja lahendusi, töötad välja uusi kavandeid, tooteid, teenuseid. Ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Kujundad enda vastusvaldkonda lähtuvalt trendidest ning organisatsiooni arengu-vajadustest, selgitad seda veenvalt ja innustad ka teisi pühenduma.

  • Väga hea eneseväljendusoskus suuliselt ja kirjalikult, läbirääkimisoskused
  • Oskad väga heal tasemel suhelda partnerite, klientidega, meeskonnaga ja esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult eesti ja inglise keeles. Omad head argumentatsioonioskust.

  • Sisemine soov areneda, saada parimaks:
  • Omad sisemist soovi saada oma valdkonnas parimaks, pidevalt areneda, selle nimel pingutada. Leiad iseseisvalt viise, kuidas ennast ja meeskonda kurssi viia valdkonna informatsiooniga, muutuste, arengutega ning suurendab pidevalt valdkonna teadmiste pagasit. Suudad vastu võtta konstruktiivset kriitikat ning selle põhjal areneda. 

MOTIVATSIOONIPAKETT:

  • Arendav töö kokkuhoidvas, motiveeritud ja arenevas meeskonnas
  • Konkurentsivõimeline töötasu
  • Tööalased koolitused ja personaalne koolituseelarve
  • Paindlik töökorraldus
  • Tulemustasu teenimise võimalus
  • Spordikompensatsioon (kuni 100 EUR kvartalis)
  • Talvine lisapuhkus ja täiendavad puhkepäevad vastavalt ettevõtte sisepoliitikale
Kandideerimiseks saada meile oma CV e-aadressile kristi@vvt.ee kuni 25.05.2021.