Vanglate osakonna kriminaalmenetluse nõunik

Jõhvi, Eesti /
Juhtimine /
Täistööaeg
Eesmärk:    
Kriminaalmenetluse nõuniku ametikoht asub Jõhvis. Selle positsiooni peamine ülesanne on kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning väärteomenetluse läbiviimise juhendamine ja kontrollimine vanglates, vajaduse korral kriminaalmenetluse, jälitustoimingute, väärteomenetluse läbiviimine vangide toime pandud õigusrikkumistes. Samuti vanglate koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega. Kriminaalmenetluse nõunik on valdkonna arendaja, kes osaleb õigusaktide eelnõude ettevalmistamises ja teeb koostööd Sisekaitseakadeemiaga teabe- ja uurimisvaldkonna ametnike täiendusõppe korraldamiseks.
  
Peamised teenistusülesanded:
• Kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning väärteomenetluse läbiviimise juhendamine ning kontrollimine vanglates.
• Vajadusel kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning väärteomenetluse läbiviimine vangide poolt toimepandud õigusrikkumistes.
• Jälitusteabe ja muu vanglatest laekuva teabe kogumine, analüüsimine ning kokkuvõtete koostamine vastavalt valdkonnale.
• Vangla teabe- ja uurimisosakonna ametnike tegevuse juhendamine, koordineerimine ja kontrollimine.
• Vangla teabe- ja uurimisosakonna ametnike tööks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamine.
• Vanglas tehtava jälitustöö arenduseks ettepanekute tegemine ning arendusprotsessides osalemine.
• Julgeolekutöö aruannetest kokkuvõtete koostamine ja nende esitamine asjakohastele järelevalveorganitele.
• Vanglate koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega vastavalt valdkonnale.
 
Oodatavad tulemused 6-12 kuu perspektiivis:
Kriminaalmenetluse nõunik täidab iseseisvalt kõiki tööülesandeid.

Teadmised ja kogemused: 

  • Õigusalane kõrgharidus.
  • Valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmine.
  • Eesti keele oskust kõrgtasemel ja head inglise keele oskust.
  • Head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas.
  • Iseseisvust töös ja head analüüsivõimet.
  • Vastavust vanglateenistuse ametnikule kehtivatele tervise- ja kehalise ettevalmistuse nõuetele.
  • Kehalise ettevalmistuse nõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020020 §-id 39-40.

   Kasuks tuleb:
  • Töökogemus kriminaal- ja jälitusvaldkonnas.

Põhikompetentsid:

  • Kuritegude menetlemine
  • Väärtegude menetlemine
  • Töötamine sündmuskohal
  • Jälitustegevuse korraldamine
  • Vanglate ning teiste uurimis- ja jälitusasutuste koostöö koordineerimine

Motivatsioonipakett

  • Arendav töö kokkuhoidvas, motiveeritud ja arenevas meeskonnas.
  • Huvitav töö mainekas riigiasutuses.
  • Võimalus osaleda Eesti vanglasüsteemi arendamisel.
  • Head enesearendamise ja -täiendamise võimalused.
  • Meeldiv ja arendav töökeskkond.
  • Tasuta sportimisvõimalused.
  • Võimalus võtta osa Eesti Riigiametnike Klubi vahvatest tegevustest. Loe lähemalt: erak.ee.

  • Põhipalk: konkurentsivõimeline töötasu, töötasu pakkumise suurusjärk sõltub kandidaadi ametikohale sobivusest käesoleva ametiprofiili kontekstis.
Huvi korral võta ühendust konsultant Helle Gerniga telefonil +372 52 45 166 või e-maili teel helle@vvt.ee kuni 29.juuli 2021