Redgate Capitali back-office spetsialist

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Redgate Capital on Baltimaade juhtiv investeerimispanganduse ettevõte, mis nõustab Baltikumi ettevõtteid kapitali kaasamisel, kinnisvara ning ühinemis- ja omandamistehingute läbiviimisel. Tegutsedes 2008. aastast, on ettevõte saanud oma häid kliente nõustada majandustsükli erinevates faasides. Redgate Capital on ettevõtete eelistatuim partner kapitali kaasamisel, olles kaasanud kõige rohkem võõrkapitali väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele Baltikumis. Kokku on Redgate Capital nõustanud üle 1 miljardi euro väärtuses tehinguid, tehes koostööd üle 500 investoriga Baltikumis. Redgate Capital AS omab Finantsinspektsiooni väljastatud investeerimisühingu tegevusluba aastast 2018.

Redgate Capitali back-office spetsialist on kogenud Balti- ja Euroopa väärtpaberitehingute tehnilise poole teostaja ja administreerija, kes hoolitseb selle eest, et klientide soove oleks võimalik praktikas ellu viia ja väärtpaberitehinguid tehinguid teostada. Ametikohal on suur rõhk ka arendustööl ja funktsiooni ülesehitamisel, kuna eraldiseisvat back-office rolli ei ole ettevõttes varem olnud. Samuti hoiab back-office spetsialist korras kliendilepingute ning lisadokumentide registri ning abistab kliendihaldureid/projektijuhte kliendiandmete kogumisel, töötlemisel ja süstemaatilisel talletamisel.

Peamised tööülesanded:

  • Kliendilepingute haldamine, klientide ja vastaspoolte on-boardingu toetamine;
  • Väärtpaberitehingute korralduste edastamine kontohalduri(te)le ja arvelduste teostamine/jälgimine;
  • Rahakanded, tasude arvutuste administreerimine;
  • Tehingute ja muu info sisestamine väärtpaberihaldussüsteemi (sisemine custody süsteem), süsteemi korrashoid;
  • Kliendile esitatava aruandluse koordineerimine;
  • IT-süsteemide testimine, arendusele kaasaaitamine. 

Oodatavad tulemused 6-12 kuu perspektiivis:

  • Redgate Capitali back-office funktsioon on edukalt üles ehitatud ja see toimib laitmatult.
  • Saavutatud on hea koostöö kliendihaldurite, ettevõtte juhtkonna, arendusjuhi ja teiste majasiseste partneritega vajalike protsesside arendamiseks. 

PÕHIKOMPETENTSID

  • Süsteemne mõtlemine ja analüüsioskus:
  • Lähtud oma töö organiseerimisel süsteemsusest, suudad mõista põhjus-tagajärg seoseid ja detaile mõjutavat tervikut. Lähened olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskad luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Jälgid protsesside toimimist, analüüsid olukorda, vajadusel sekkud ning kavandad muudatused õigeaegselt. Oled tugev dokumenteerimises ja süsteemide loomisel.

  • Vastutus- ja kohusetundlikkus, täpsus:
  • Suudad iseseisvalt vastu võtta (ka kiirelt) otsuseid, neid ellu viia ja vajadusel üle vaadata. Pead kinni kokkulepetest ja antud lubadustest. Oled vastutustundlik ja suudad iseseisvalt leida parimad lahendused, täidad tööülesandeid süsteemselt ja õigeaegselt. Oled enda tegevustes pedantselt täpne, korrektne ning eetiline.

  • Tulemustele orienteeritus ja sihikindlus:
  • Sead kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, töö areng ja jälgib nende saavutamist. Töötad tõhusalt (kasutad enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutsed enda käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Oled sihikindel ja teotahteline, ei loobu takistuste ilmnemisel eesmärkide poole püüdlemisest.

  • Planeerimisoskus:
  • Püstitad selged eesmärgid. Kavandad tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestad võimalike muudatustega. Määratled vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks. Pead kinni tähtaegadest ja ajakavast, järgid tegevuste kooskõlalisust ja seotud osapoolte kaastatust.

  • Prioriteetide seadmise oskus:
  • Suudad eristada kriitilisi, olulisi ja mitte olulisi tegevusi, neid loogiliselt ja tulemuslikult planeerida, organiseerida, jälgida aga vajadusel ka lõpetada. Võimeline edukalt töötama paralleelselt mitme tööülesandega.

  • Sisemine soov areneda, saada parimaks:
  • Omad sisemist soovi saada oma valdkonnas parimaks, pidevalt areneda, selle nimel pingutada. Leiad iseseisvalt viise, kuidas ennast ja meeskonda kurssi viia valdkonna informatsiooniga, muutuste, arengutega ning suurendab pidevalt valdkonna teadmiste pagasit. Suudad vastu võtta konstruktiivset kriitikat ning selle põhjal areneda. 

Teadmised ja kogemused:

  • vähemalt 2-aastane erialase töö kogemus finantsvaldkonnas (pangandus, privaatpangandus, investeerimisfondid, varahaldusettevõtted, family office-id);
  • võimekus ja soov luua ja ehitada üles uusi lahendusi;
  • kõrgharidus (võib olla omandamisel);
  • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
  • väga hea arvutikasutamise oskus, sh Excel;
  • üldine arusaam rahvusvahelistest finants- ja väärtpaberiregulatsioonidest (AML/KYC, MiFID);
  • üldine arusaam finantsturgude toimimisest (börsid, turud, arveldused); elementaarne finantsmatemaatika tundmine.

Motivatsioonipakett:

  • Arendav töö kokkuhoidvas, motiveeritud ja arenevas meeskonnas
  • Konkurentsivõimeline töötasu
  • Tööalased koolitused ja personaalne koolituseelarve
  • Paindlik töökorraldus
  • Tulemustasu võimalus
  • Spordikompensatsioon
  • Talvine lisapuhkus ja täiendavad puhkepäevad vastavalt ettevõtte sisepoliitikale
  • Ühisüritused kolleegidega
  • Tasustatud haiguspäevad täiendavalt seaduses pakutavale
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga esimesel võimalusel aga hiljemalt 22.juuniks meiliaadressile kristi@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti tel 507 1241.