Diastone Soome turu müügijuht

Harjumaa /
Juhtimine /
Täistööaeg
Diastone kaubamärgi all tegutseb kiirelt kasvav 25 aastase kogemusega eksportturgudele suunatud ning ühtse meeskonnana toimiv kivitöötlemise valdkonnas tegutsev ettevõte, mis toodab eritellimustena kvartsist, keraamikast, graniidist ja marmorist köögi- ja vannitoamööblitele tasapindu. Ettevõtte eristuvuseks ja konkurentsieelisteks erinevatel turgudel on laialdane unikaalne materjalivalik, kõrge kvaliteediga toodang ja suurte mahtude teenindamise võimekus. Täna ollakse esindatud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Hollandis, Belgias ja USA-s. Ettevõtte klientideks on eraisikud, sisekujundajad, sisustussalongid, ehitusfirmad ja kinnisvara arendusega tegelevad ettevõtted.
Igapäevaselt töötatakse selle nimel, et pakkuda oma klientidele kvaliteetset täisteenust ja konkurentsivõimelisi hindu. Tootmises kasutatakse kõrgtehnoloogilisi seadmeid, mis on valmistatud Euroopa juhtivate tootjate poolt nagu Thibault, Prussiani ja Intermac. Tagamaks, et projekteerimis- ja paigaldustööd oleksid kvaliteetsed ning kiired, tegutsevad erinevatel turgudel ettevõtte enda mõõdistus- ja paigaldustiimid.

Diastone ootab oma meeskonnaga liituma

SOOME TURU MÜÜGIJUHTI

kelle ülesanneteks on korraldada Diastone-i kaubamärgi Soome turu müüki, tagada koostöös müügikonsultandi ja -assistendiga seatud eesmärkide täitmine, olemasoleva kliendibaasi hoidmine ning uute klientide leidmine. Müügijuht on aktiivne kliendisuhtluse ja -teeninduse eestvedaja ning vastutab Rootsi turu  järjepideva arengu ja tulemuslikkuse eest.
Müügijuhi eesmärgiks on kasvatada ja laiendada äritegevust ning pakkuda kõigile oma klientidele erakordset kasutajakogemust.

Peamised tööülesanded:

  • Soome turu müügitöö planeerimine, müügikonsultandi ja müügiassistendi tegevuste koordineerimine (kõned, meilid, kohtumised)
  • Turu kaardistamine, prospektide ja uute klientide hankimine
  • Töörutiinide juurutamine, sh  olemasolevate ankurklientide (suuremad ärikliendid, köögistuudiod) konsulteerimine, päringutele vastamine
  • Turu müügitegevuste analüüsimine ja presenteerimine, turundustegevuste sisendite kogumine ja edastamine turundusosakonnale (sotsiaalmeedia, sisuturundus)
  • Aktiivne osalemine üritusturundustegevuste juhtimises ja organiseerimises, nt. ettevõtte esindamine avalikel üritustel
  • Pidev kliendibaasi andmestiku kaasajastamine ja kvaliteedi kontroll
  • Suhtlus teenuse- ning koostööpartneritega
  • Debitoorse võlgnevuse jälgimine ja tagasiside andmine otsuste tegemiseks komisjonile (tegevjuht, müügidirektor, finantsjuht)

Oodatud tulemused 4-6 kuu jooksul:

  • Ühtse tegutsemise ja koostöö saavutamine meeskonnaga
  • Edukas sisseelamine meeskonda, võttes omaks ettevõtte töökultuuri ja väärtushinnangud, lisades neile parimad praktikad enda senistest töökogemustest.

Teadmised ja kogemused:

  • Hea analüüsivõime
  • Kõrgharidus ja varasem müügikogemus Rootsi turul
  • Suurepärane suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostöövõime
  • Nutikus klientidele sobivate lahenduste leidmisel
  • Initsiatiivikus ja tulemustele orienteeritus
  • Kõrgharidus (soovituslik)
  • Eesti keel – vähemalt C1 tasemel suuliselt ja kirjalikult; Inglise keel – B2/C1 tasemel suuliselt ja kirjalikult, Soome keele oskusega kandidaadil on suur eelis teiste ees
  • CRM andmebaaside kasutamise kogemus

PÕHIKOMPETENTSID:

  • Tulemustele orienteeritus:
  • Seab kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, kliendisuhted, valdkonna areng ja jälgib nende saavutamist. Seab tööprioriteedid. Töötab tõhusalt (kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Töötab järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viib tööd/projektid lõpuni ning peab kinni antud lubadustest.

  • Süsteemsus ja analüüsioskus:
  • Lähtub oma töö organiseerimisel süsteemsusest, suudab mõista põhjus-tagajärg seoseid. Läheneb olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskab luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Valib ja seab prioriteete, lähtudes strateegiast (tervikust ja tulevikust). Võimeline edukalt töötama paralleelselt mitme tööülesandega. Analüüsib müügi eeltööna kliendi tausta ning valib sobiva müügitaktika ja -võtted. Etteantud müügiraamistikest lähtudes leiab kliendile sobivaima lahenduse, olles sealjuures võimeline nägema lahendusi ka „kastist väljapool“.

  • Koostöövalmidus ja meeskonnatöö:
  • Suhtleb avatult erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Aktsepteerib arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt. Kuulab teisi, usaldab meeskonda ja peab nendega nõu, olles ise ka usaldusväärne. Oskab heal tasemel suhelda ja läbi rääkida kolleegide ja klientidega ning esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult. On positiivse ellusuhtumisega ja avatud loomuga.

  • Vastutus- ja kohusetundlikkus:
  • Julgeb võtta vastutust enda otsuste ning tegevuste eest, on enda tegevustes täpne, korrektne ning eetiline. Probleemidesse suhtub avatult, jääb sõltumata situatsioonist ausaks. Omab oma nägemust ja oskab leida uusi lahendusi, ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Planeerib paindliku tööaja tingimustes tegevusi distsiplineeritult ja eesmärkidele orienteeritult.

  • Lai silmaring ja proaktiivsus:
  • Omab laia silmaringi ja huvitub IT-valdkonna arengutest. Huvitub turutrendidest ja hoiab ennast kursis valdkondlike uuendustega ning konkurentide arengutega. Soovib areneda– on leidlik ja nutikas, pakub proaktiivselt välja originaalseid ja mitmekesiseid ideid, mõtteid ja lahendusi ning rakendab neid. Annab endast parima olukordade parendamiseks ja innustab ka teisi tegutsema.

Motivatsioonipakett:

  • Konkurentsivõimeline põhipalk
  • Kodukontoris töötamise võimalus
  • 2 tasustatud tervisepäeva aastas
  • Ettevõttesisesed soodustused
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga esimesel võimalusel meiliaadressile helle@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti Helle Gerni käest telefonil +372 524 5166.