Interim Agentuuri teenuste müügijuht

Tallinn, Eesti /
Juhtimine /
Täistööaeg
Teenuste müügijuht on partner VVT omanikele, kes vastutab kõikide teenusvaldkondade – mobiilne juhtimine, sihtotsing ja koolitus -  tervikliku müügi eest. Tema rolliks on olla uuendusmeelne ja kaasahaarav juht, kes loob ja hoiab tulemuslikke koostöösuhteid klientide ning partneritega. Teenuste müügijuht on kursis kaasaegsete müügipraktikatega, suutes edukalt kasvatada märkimisväärselt ettevõtte müügimahtu ja turuosa.

Peamised tööülesanded:

  • Teenuste aktiivne müük ettevõtetele.
  • Klientide kontaktivõrgustiku loomine ja laiendamine.
  • Müügitegevuste väljatöötamine, arendamine ja elluviimine.
  • Müügistrateegia, -protsesside ja -süsteemi väljatöötamine ning kirjeldamine.
  • Konkurentsianalüüs, sihtgrupi vajaduste ja käitumise analüüsimine ning klienditeekonna kaardistamine.
  • Müügiaruandlus ja -statistika analüüs.
  • Osalemine VVT müügi- ja turundusplaani koostamisel.
  • Hinnapäringutele vastamine.
  • Lepingute sõlmimine klientidega.

Teadmised ja kogemused:

  • 2+ aastat B2B teenuste või toodete aktiivse müügi teostamise ja arendamise kogemus.
  • Kõrgharidus, eelistatult majanduse, ärikorralduse, turunduse või personalivaldkonnas.
  • Kliendisuhte loomise ja arendamise vilumus.
  • Müügiprotsesside ja -süsteemide kaardistamise, arendamise ja väljatöötamise kogemus.
  • Kasuks tuleb varasem kokkupuude personaliotsinguga.
  • Eesti (tase C1), inglise (tase B1) ja vene keele oskus (tase A2).
  • Avatud ja julge suhtleja.
  • Loomult sihikindel, tulemustele ja koostööle orienteeritud.

Põhikompetentsid

  • Proaktiivne ja arengule orienteeritud:
  • Omab oma nägemust ja oskab leida uusi lahendusi, ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Julgeb seista oma mõtete eest, aga kuulab ja võtab arvesse ka teiste seisukohti. On positiivse ellusuhtumisega, ekstravertse loomuga, aktiivne suhtleja. Algatab ja käivitab tegevusi. Kujundab enda vastusvaldkonda lähtuvalt trendidest ning organisatsiooni arenguvajadustest, selgitab seda veenvalt ja innustab ka teisi pühenduma.

  • Tulemustele orienteeritus ja sihikindlus:
  • Seab kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, töö areng ja jälgib nende saavutamist. Seab tööprioriteedid. Töötab tõhusalt (kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Töötab järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viib tööd lõpuni. On sihikindel ja teotahteline, ei loobu takistuste ilmnemisel eesmärkide poole püüdlemisest. Täidab ülesanded, saavutab eesmärgid.

  • Süsteemsus ja analüüsioskus:
  • Lähtub oma töö organiseerimisel süsteemsusest, suudab mõista põhjus-tagajärg seoseid. Läheneb olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskab luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Valib ja seab prioriteete lähtudes strateegiast (tervikust ja tulevikust). Jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda, vajadusel sekkub ning kavandab muudatused õigeaegselt.

  • Planeerimisoskus ja organiseerimisvõime:
  • Püstitab selged eesmärgid. Kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega.  Kasutab aega tõhusalt. Määratleb vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks. Peab kinni tähtaegadest ja ajakavast. Seostab ja koordineerib enda tööd kolleegide ja koostööpartnerite töödega. Omab oskusi tegutseda jooksvalt mitme projekti ettevalmistamise ja läbiviimisega.

  • Koostöövalmidus, meeskonnatöö:
  • Töötab tulemuslikult ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega. Suhtleb konstruktiivselt erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Aktsepteerib arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt. Kuulab teisi ja peab nendega nõu, olles ise ka usaldusväärne. Toetab teisi, on empaatiline, märkab ja tunnustab teiste panust.  Kehtestab ennast toetudes faktidele ja tõendustele. Kohandub meeskonnaga, toetab meekonna tulemuslikku tegutsemist, loob läbi positiivsuse meeskonnavaimu.

  • Sisemine soov areneda, saada parimaks:
  • Omab sisemist soovi saada oma valdkonnas parimaks, pidevalt areneda, selle nimel pingutada. Leiab iseseisvalt viise, kuidas ennast ja meeskonda kurssi viia valdkonna informatsiooniga, muutuste, arengutega ning suurendab pidevalt valdkonna teadmiste pagasit. Suudab vastu võtta konstruktiivset kriitikat ning selle põhjal areneda. 
Kandideerimiseks saada meile enda motivatsioonikiri ja CV e-aadressil eela@vvt.ee kuni 11.10.2020. Lisainfot küsi julgesti Eela Velström, tel 509 3020.