Diastone pearaamatupidaja

Tallinn, Eesti /
Juhtimine /
Täistööaeg
Diastone kaubamärgi all tegutseb kiirelt kasvav 25-aastase kogemusega eksportturgudele suunatud ning ühtse meeskonnana toimiv kivitöötlemise valdkonnas tegutsev ettevõte, mis toodab Saue tehases eritellimustena kvartsist, keraamikast, graniidist ja marmorist köögi- ja vannitoamööblitele tasapindu. Ettevõtte eristuvuseks ja konkurentsieelisteks erinevatel turgudel on laialdane unikaalne materjalivalik, kõrge kvaliteediga toodang ja suurte mahtude teenindamise võimekus. Täna ollakse esindatud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Hollandis, Belgias ja USA-s. Ettevõtte klientideks on eraisikud, sisekujundajad, sisustussalongid, ehitusfirmad ja kinnisvara arendusega tegelevad ettevõtted.
Igapäevaselt töötatakse selle nimel, et pakkuda oma klientidele kvaliteetset täisteenust ja konkurentsivõimelisi hindu. Tootmises kasutatakse kõrgtehnoloogilisi seadmeid, mis on valmistatud Euroopa juhtivate tootjate poolt nagu Thibault, Prussiani ja Intermac. Tagamaks, et projekteerimis- ja paigaldustööd oleksid kvaliteetsed ning kiired, tegutsevad erinevatel turgudel ettevõtte enda mõõdistus- ja paigaldustiimid.

Pearaamatupidaja ülesandeks on korraldada ettevõtte raamatupidamist, kuu- ja aastaaruannete koostamist ning maksudeklaratsioonide tegemist ja esitamist. Pearaamatupidaja pakub faktipõhist sisendit ettevõtte strateegilistele- ja tugifunktsioonidele, olles oluline partner majanduslikult efektiivsete juhtimisotsuste tegemisel.

Peamised tööülesanded:

  • Raamatupidamise töö korraldamine
  • Töö raamatupidamisprogrammiga Odoo 14 ja teiste programmi kasutajate juhendamine
  • Aastaaruannete koostamine
  • Kuuaruandlus
  • Rahavoogude juhtimine
  • Aruandlus juhatusele
  • Konsolideeritud aruannete koostamine
  • Juhatuse nõustamine raamatupidamisalastes küsimustes
  • Maksetega seotud protsessis osalemine
  • Ettepanekute tegemine raamatupidamise paremaks korraldamiseks
  • Maksudeklaratsioonide esitamine (lisaks Eesti maksuametile ka Skandinaavia maksuametitele)
  • Jooksvate raamatupidamisega seotud probleemide lahendamine 

Teadmised ja kogemused:

  • Raamatupidamisalase ja maksude alase seadusandluse tundmine
  • Töökogemus pearaamatupidajana vähemalt 3 aastat
  • Oskus juhtida rahavooge ja analüüsida aruandeid
  • Majandusalane kõrgharidus
  • Väga hea eesti ja inglise keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult
  • Kogemus gruppi kuuluvate ettevõtete raamatupidamisega ning konsolideeritud aruandluse koostamisega
  • Kasuks tuleb Odoo programmi kasutamise oskus
  • Varasem kogemus tootmisettevõttes on eeliseks

Oodatud tulemused 6 kuu jooksul:

  • Viia ennast kurssi ettevõtte, valdkonna ja tiimi tegevusega
  • Saavutada hea koostöö meeskonna ja partneritega
  • Kogu jooksva raamatupidamise organiseerimise üle võtmine, konteksti mõistmine
  • Raamatupidamisprotsesside kaardistamine ja vajalike parenduste tegevuskava loomine

PÕHIKOMPETENTSID:

  • Hea pingetaluvus ja kohanemisvõime:
  • Suudad saavutada eesmärke ja säilitada häid suhteid ka keerulistes ja pingerohketes või pidevalt muutuvates situatsioonides. Probleemidesse suhtud avatult, jääb sõltumata situatsioonist ausaks. Oskad leida lahendusi keerulistes olukordades, oled paindlik jooksvate muudatuste, ümberkorralduste tegemiseks. Viid vastavalt oludele kiiresti sisse muudatusi ja ei jää liiga kinni varasematesse lahendustesse.

  • Otsustus- ja vastutusvõime:
  • Suudad iseseisvalt vastu võtta (ka kiirelt) otsuseid, neid ellu viia ja vajadusel üle vaadata. Pead kinni kokkulepetest ja antud lubadustest. Oled vastutustundlik ja suudad iseseisvalt leida parimad lahendused, täidad tööülesandeid süsteemselt ja õigeaegselt, pidades kinni tähtaegadest. Võtad vastutust enda ja meeskonna otsuste ning tegevuste eest, oled enda tegevustes täpne, korrektne ning eetiline.

  • Süsteemne mõtlemine ja analüüsioskus:
  • Lähtud oma töö organiseerimisel süsteemsusest, suudad mõista põhjus-tagajärg seoseid ja detaile mõjutavat tervikut. Lähened olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskad luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Jälgid protsesside toimimist, analüüsid olukorda, vajadusel sekkud ning kavandad muudatused õigeaegselt. Oled tugev dokumenteerimises ja süsteemide loomisel.

  • Tulemustele orienteeritus ja sihikindlus:
  • Sead kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, töö areng ja jälgib nende saavutamist. Oled sihikindel ja teotahteline, ei loobu takistuste ilmnemisel eesmärkide poole püüdlemisest. Töötad tõhusalt (kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutsed enda käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt).

  • Planeerimisoskus:
  • Püstitad selged eesmärgid. Kavandad tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestad võimalike muudatustega. Määratled vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks. Pead kinni tähtaegadest ja ajakavast, järgid tegevuste kooskõlalisust ja seotud osapoolte kaastatust.

  • Eestvedamine ja meeskonnatöö:
  • Töötad tulemuslikult ja süstemaatiliselt ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega. Suhtled konstruktiivselt erinevates olukordades, arvestad maailmavaadetega. Toetad teisi, oled empaatiline, märkad ja tunnustad teiste panust. Kehtestad ennast teadmiste põhiselt, toetudes faktidele ja tõendustele. 

Töötingimused:

  • Konkurentsivõimeline põhipalk
  • Kodukontoris töötamise võimalus
  • 2 tasustatud tervisepäeva aastas
  • Ettevõttesisesed soodustused
  • Puhkus 28 kalendripäeva aastas, alates 3 aastast 5 päeva lisapuhkust
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga esimesel võimalusel aga hiljemalt 15.05 meiliaadressile helle@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti Helle Gerni käest tel 524 5166.