Andmekeskuse ja pilve ärisuuna lahenduste müügikonsultant

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Meie kliendiks on OIXIO - suurim eestimaine IT-taristu ettevõte, kelle põhifookuseks on IT keerukuse lihtsustamine turvaliseks ja toimivaks tervikuks, sest probleemideta ja turvaline IT on organisatsiooni salajane konkurentsieelis.

OIXIO ootab enda meeskonnaga liituma aktiivset

ANDMEKESKUSTE JA PILVE LAHENDUSTE MÜÜGIKONSULTANTI

kellel on võtmeroll aktiivselt uute andmekeskuste ja pilveteenuste lepinguliste klientide leidmisel, suhete loomisel, kliendile sobiva lahenduse disainimisel (koos süsteemiarhitektiga), tarneprotsessis osalemises ning edaspidise koostöö arendamisel. Olemasolevas kliendiportfellis tagab müügikonsultant koos ülejäänud meeskonnaga kliendi suunal esmaklassilise kliendikogemuse OIXIO pakutavate IT-toodete ja teenuste juurutamisel ning tarbimisel, sealhulgas hoolitseb uute tehnoloogiate tutvustamise, arendusettepanekute tegemise ja OIXIO teiste ärisuundade tarvis müügivõimaluste edastamise eest.
Müügikonsultandi eesmärgiks on kasvatada ja laiendada äritegevust ning pakkuda kõigile oma klientidele erakordset kasutajakogemust. 

Peamised tööülesanded:

  • Aktiivne müük uute klientide suunal (kontaktivõtt, kliendikohtumised);
  • Uute strateegiliste klientide leidmine ja nende kaardistamine;
  • Kliendi vajadustest lähtuvalt toodete või/ja teenuste pakkumiste koostamine;
  • Olemasolevate kliendisuhte hoidmine ja arendamine (regulaarsed kliendikohtumised sh. tooteuuenduste info jagamine, parendusettepanekud jne.);
  • Müügitööks vajalike teadmiste omandamine ja päevakohasena hoidmine;
  • Osakondade vahelise ristmüügi edendamiseks sisendi edastamine;
  • Müügiprognooside sisestamine ning päevakohasena hoidmine Oixio CRM süsteemis.
  • Ettepanekute tegemine töö efektiivsemaks ja tulemuslikumaks korraldamiseks.

Oodatud tulemused 4-6 kuu jooksul:

  • Aktiivne ja ladus uute kliendikohtumiste läbiviimine (sh põhjalikud teadmised Oixio toodete ja teenuste portfellist).
  • Arvestatav müügiprognoos järgmise kahe kvartali osas sisestatuna OIXIO CRM süsteemi.
  • Olemasolevate klientide osas teostatud täiskaardistus.
  • Ühtse tegutsemise ja koostöö saavutamine meeskonnaga.
  • Edukas sisseelamine meeskonda, võttes omaks ettevõtte töökultuuri ja väärtushinnangud, lisades neile parimad praktikad enda senistest töökogemustest.

Peamised partnerid ettevõtte sees:

  • Ärisuunajuht
  • Müügikonsultandid
  • Süsteemiarhitekt
  • Süsteemiadministraator

Teadmised ja kogemused:

  • Varasem müügikogemus (soovituslikult IT või tehnoloogiaga seotud valdkonnas)
  • Teadmised andmekeskuste ja pilveteenuste valdkonnast (või soov omandada neid)
  • Tehniline taiplikkus
  • Kõrgharidus (soovituslik)
  • Eesti ja inglise keele oskus suuliselt ja kirjalikult

PÕHIKOMPETENTSID:

  • Tulemustele orienteeritus:
  • Seab kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, kliendisuhted, valdkonna areng ja jälgib nende saavutamist. Seab tööprioriteedid. Töötab tõhusalt (kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Töötab järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viib tööd/projektid lõpuni ning peab kinni antud lubadustest.

  • Aktiivne suhtleja
  • Oskab suurepäraselt suhelda partnerite, klientidega, meeskonnaga ja esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult eesti ja inglise keeles. Aktiivne suhtleja, kellele meeldib luua uusi kontakte ja suhteid. Energiline ja optimistlik, otsib sageli uusi elamusi ja kogemusi. Loomupärane omadus väljenduda veenvalt ja enesekindlalt, suutlikkus enda seisukohti ja ideid hästi põhjendada ning panna inimesi endaga nõustuma. Suhtleb julgelt,  asjalikult ja professionaalselt.

  • Süsteemsus ja analüüsioskus:
  • Lähtub oma töö organiseerimisel süsteemsusest, suudab mõista põhjus-tagajärg seoseid. Läheneb olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskab luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Valib ja seab prioriteete, lähtudes strateegiast (tervikust ja tulevikust). Võimeline edukalt töötama paralleelselt mitme tööülesandega. Analüüsib müügi eeltööna kliendi tausta ning valib sobiva müügitaktika ja -võtted. Etteantud müügiraamistikest lähtudes leiab kliendile sobivaima lahenduse, olles sealjuures võimeline nägema lahendusi ka „kastist väljapool“.

  • Koostöövalmidus ja meeskonnatöö:
  • Suhtleb avatult erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Aktsepteerib arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt. Kuulab teisi, usaldab meeskonda ja peab nendega nõu, olles ise ka usaldusväärne. Oskab heal tasemel suhelda ja läbi rääkida kolleegide ja klientidega ning esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult. On positiivse ellusuhtumisega ja avatud loomuga.

  • Vastutus- ja kohusetundlikkus:
  • Julgeb võtta vastutust enda otsuste ning tegevuste eest, on enda tegevustes täpne, korrektne ning eetiline. Probleemidesse suhtub avatult, jääb sõltumata situatsioonist ausaks. Omab oma nägemust ja oskab leida uusi lahendusi, ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Planeerib paindliku tööaja tingimustes tegevusi distsiplineeritult ja eesmärkidele orienteeritult.

  • Lai silmaring ja proaktiivsus:
  • Omab laia silmaringi ja huvitub IT-valdkonna arengutest. Huvitub turutrendidest ja hoiab ennast kursis valdkondlike uuendustega ning konkurentide arengutega. Soovib areneda– on leidlik ja nutikas, pakub proaktiivselt välja originaalseid ja mitmekesiseid ideid, mõtteid ja lahendusi ning rakendab neid. Annab endast parima olukordade parendamiseks ja innustab ka teisi tegutsema.

Motivatsioonipakett:

  • Põhipalk + tulemustasu
  • Paindlik tööpäeva algus- ja lõpuaeg (vastavalt võimalustele ja töökoha profiilile).
  • Võimalus osaliselt töötada kaugtöövormis.
  • Võimalus vastavalt ametiprofiilile osaleda vajalikel koolitustel.
  • Tasustatud vaba päev olulisteks perekondlikeks sündmusteks.
  • Tasustatud vaba päev lapse esimese klassi esimese koolipäeva puhul
  • Võimalus kasutada allahindlust ostudeks OIXIO enda laost või lepingulistes suhetes olevatest hulgiladudest 0,5% juurdehindlusega (või max. 20 € juurdehindlus)
  • Ettevõtte suvepäevad, jõulupidu, Kick-off ja muud ühisüritused.
  • 1 x aastas „parimate kolleegide valimised“, auhinnad suvepäevadel.
  • Töötajale sünnipäeva puhul kingitus.
  • Sporditoetus läbi Stebby keskkonna 100.- € kvartalis.
  • Mobiiltelefoni kõnede kompensatsioon. 
  • Mobiiltelefoni järelmaksu limiit kuni 25.- € kuus (1 telefon inimese kohta, vahetus mitte rohkem kui üks kord 2 aasta jooksul).
  • Bolt Business kasutamise võimalus töösõitudeks.
  • Kingitus tööjuubeli (5, 10, 15, 20, 25, 30 jne) korral, tähistatakse jaanuaris Kick-off koosolekul.
  • Tasustatud lisa vaba päev vastavalt töötatud aastatele: üle viie aasta 3 päeva; üle kümne aasta 5 päeva.
  • Üle 10 aastase tööstaažiga töötajatele võimalus valida ise aastas üks koolitus (väärtusega kuni 350.- €).
  • 3 aasta jooksul kuni 1000-eurose (ilma km-ta) kodukontori komplekti soetuse toetus 50% ulatuses. 
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga esimesel võimalusel meiliaadressile kristi@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti Kristi Õnge käest telefonil 507 1241.