Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna spetsialist

Tartu, Estonia /
Spetsialist /
Täistööaeg
Eesmärk:    
Teabe- ja uurimisosakonna spetsialisti ülesanne on ennetada ja avastada vangide õiguserikkumisi ning korraldada süütegude uurimist ja jälitustegevust vanglas. Uurijad hindavad vangide ohtlikkust ja organiseeritud kuritegevusega seotud vangide riske, koostavad analüüse ning teevad ettepanekuid vangide paigutamiseks.

Peamised teenistusülesanded:
• Vangide süütegude ennetamine, avastamine ja tõkestamine. 
• Kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning väärteomenetluse läbiviimine vangide poolt toimepandud õigusrikkumistes. 
• Jälitusteabe ja muu vanglatest laekuva teabe kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine, teabe õigsuse kontrollimine ning talletamine. 
• Informatsiooni leidmine avalikest allikatest ja vanglateenistuses kasutusel olevatest andmekogudest. 
• Teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni omavate isikute leidmine ja vestluste läbiviimine. 
• Vanglateenistuses kasutusel olevate andmekogude täitmine. 
• Avalduste, taotluste, teabenõuete ja muude pöördumiste (selgitustaotluste, märgukirjade) lahendamine oma pädevuse piires.
• Koostöö tegemine teiste uurimis- ja jälitusasutustega. 

Oodatavad tulemused 6-12 kuu perspektiivis:
Teabe- ja uurimisosakonna spetsialist suudab iseseisvalt kõiki teenistusülesandeid täita

Teadmised ja kogemused

  • Õigusalane kõrgharidus või kõrgharidus korrektsiooni- või politseiametniku erialal.
  • Valdkondlike õiguslike regulatsioonide tundmine.
  • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel.
  • Kõrge pingetaluvus ja head suhtlemis- ning eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
  • Kasuks tuleb praktiline kogemus süüteomenetluse valdkonnas.
  • Vastavus vanglateenistuse ametnikule kehtivatele nõuetele, sh tervise- ja kehalise ettevalmistuse nõuetele:
  • Tervisenõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013005
  • Kehalise ettevalmistuse nõuded tulenevad justiitsministri 23.07.2013 määrusest nr 26. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020020.
  • Teabe- ja uurimis-osakonna spetsialist on II klassi vanglainspektor, st kohalduvad §-id 11-14.

Isiksuseomadused tulenevad määrusest (§ 14), Teabe- ja uurimisosakonna spetsialistiks sobib isik:

  • kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ning ellu viia muudatusi ning kiiresti ja paindlikult kohaneda muudatuste ja ootamatute olukordadega;
  • kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab planeerida oma aega;
  • kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja nende eest vastutada;
  • kes on usaldusväärne;
  • kes oskab eristada olulist ebaolulisest ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
  • kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus.

Põhikompetentsid:

  • Kuritegude menetlemine
  • Väärtegude menetlemine
  • Isikute tagaotsimine
  • Töötamine sündmuskohal
  • Jälitustegevuse korraldamine
  • Vangla julgeoleku kindlustamine
  • Õiguskorra kaitsmine

Motivatsioonipakett:

  • Arendav töö kokkuhoidvas, motiveeritud ja arenevas meeskonnas.
  • Arendav töökeskkond.
  • Juhendamine ja praktiline eriväljaõpe. Muuhulgas on võimalik osaleda Sisekaitseakadeemias toimuval koolitusel, kus oma ala parimad praktikud õpetavad tööks vajalikke oskusi.
  • Jõukasutamise ning erivahendite ja relvade käsitlemise alane väljaõpe.
  • Võimalus tasuta sportida.
  • Vangla kui tööandja teeb vangla teenistuses oleva vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi või tasub täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sissemakseid, kui vanglaametnikul on teenistusstaaži vanglaametnikuna vähemalt seitse aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale teatanud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

  • Põhipalk: alates 1600 eurot
Huvi korral võta ühendust konsultant Helle Gerniga telefonil +372 52 45 166 või e-maili teel helle@vvt.ee kuni 29. juuli 2021