ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI KESKUSE DIREKTOR

Tallinn, Eesti /
Juhtimine /
Täistööaeg
2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. EAS aitab kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele, toetades ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Sihtasutuse kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.
Ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse eesmärk on ettevõtete teenuste väljatöötamise ja nende rakendamine oma tegevusvaldkonnas lähtuvalt kliendisegmentidel põhinevast teenindusmudelist ning kliendi tervikvaatest. Samuti toetada ettevõtluskeskkonna arengut innovatsiooni edendavate tegevuste ja toetuste abil. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Keskuse direktoril on võtmeroll ettevõtete teenuste väljatöötamise ja rakendamise arendamisel. Direktori ametikoha peamiseks eesmärgiks on vastavalt EASi strateegiale ettevõtluse, innovatsiooni ja ekspordi valdkonna strateegiline arendamine, töö planeerimine, inimeste juhtimine ja igapäevatöö korraldamine.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

  • valdkonna strateegiline arendamine ja eestvedamine
  • meeskonna töö planeerimine ja juhtimine, igapäevatöö korraldamine
  • ettevõtluse ja innovatsiooni arendamise osas sisendi andmine valdkondlikesse ning EASi tegevuskavadesse

TEADMISED JA KOGEMUSED:

  • kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon majandusvaldkonnas
  • Eesti ettevõtlusmaastiku tundmine ja trendide mõistmine
  • kogemus suurte arenduste või projektide tulemuslikus algatamises ja elluviimises
  • kogemus edukate meeskondade ja juhtide juhtimises

PÕHIKOMPETENTSID:

  • Eesvedamine ja meeskonnatöö:
  • Töötab tulemuslikult ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega. Suhtleb konstruktiivselt erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Aktsepteerib arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt. Kuulab teisi ja peab nendega nõu, olles ise ka usaldusväärne. Toetab teisi, on empaatiline, märkab ja tunnustab teiste panust.  Kehtestab ennast toetudes faktidele ja tõendustele.

  • Lai silmaring ja avatus:        
  • Omab valdkondliku visionäärina head tunnetust ja teadmisi teadus- ja arendustegevustest ning tehnoloogia arengutest. Huvitub trendidest ja hoiab ennast kursis valdkondlike uuendustega ning globaalsete arengutega. On leidlik ja nutikas, pakub välja originaalseid ja mitmekesiseid ideid, mõtteid ja lahendusi, töötab välja uusi kavandeid, tooteid, teenuseid. Ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Leiab iseseisvalt viise, kuidas ennast ja meeskonda kurssi viia valdkonna informatsiooniga, muutuste, arengutega ning suurendab pidevalt valdkonna teadmiste pagasit.

  • Proaktiivne ja arengule orienteeritud:
  • Omab oma nägemust ja oskab leida uusi lahendusi, ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Julgeb seista oma mõtete eest, aga kuulab ja võtab arvesse ka teiste seisukohti. On positiivse ellusuhtumisega, ekstravertse loomuga. Algatab ja käivitab tegevusi. Kujundab enda vastusvaldkonda lähtuvalt trendidest ning organisatsiooni arenguvajadustest, selgitab seda veenvalt ja innustab ka teisi pühenduma. Keerukates olukordades otsib lahendusi ja usub nendesse.

  • Tulemustele orienteeritus ja sihikindlus:
  • Seab kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, töö areng ja jälgib nende saavutamist. Seab tööprioriteedid. Töötab tõhusalt (kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Töötab järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viib tööd/projektid lõpuni. On sihikindel ja teotahteline, ei loobu takistuste ilmnemisel eesmärkide poole püüdlemisest. Täidab ülesanded, saavutab eesmärgid.

  • Väga hea suhtlemisoskus:
  • Oskab väga heal tasemel suhelda partnerite, klientide ja kolleegidega ning esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult. Omab loogilise mõtlemise võimet ning väga head analüüsi- ja argumentatsioonioskust. Kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega. Julgeb seista oma mõtete eest, aga kuulab ja võtab arvesse ka teiste seisukohti.

  • Hea pingetaluvus:
  • Suudab saavutada eesmärke ja säilitada häid suhteid ka keerulistes ja pingerohketes või pidevalt muutuvates situatsioonides. Suudab vastu võtta konstruktiivset kriitikat ning selle põhjal areneda. Kontrollib oma emotsioone ja väljendusviisi ka keerulistes olukordades. Hoiab positiivset töömeeleolu. Probleemidesse suhtub avatult, jääb sõltumata situatsioonist ausaks.

Motivatsioonipakett:

  • Tulemustasu teenimise võimalus
  • Tasustatud tervisepäevad (3 tööpäeva aastas)
  • Spordikompensatsioon (kuni 100 EUR kvartalis), Sport ID
  • Lisapuhkus alates teisest tööaastast 7 kalendripäeva (kokku aastas 35 päeva puhkust)
  • Paindlik töökorraldus
  • Mobiililimiit
  • Vabad päevad perekondlike sündmuste puhul (abielu, kooli lõpetamine, 1.sept)
  • Tööalased koolitused, igal töötajale on ette nähtud personaalne koolituseelarve
Kandideerimiseks saada meile enda motivatsioonikiri ja CV kuni 28.02.2021.
 
Lisainfot küsi julgesti konsultant Kristi’lt tel 507 1241 või e-kirjaga kristi@vvt.ee.