Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja

Tartu, Estonia /
Juhtimine /
Täistööaeg
Eesmärk:    
Teabe- ja uurimisosakonna juhataja ametikoht asub Tartu vanglas, selle eesmärgiks on juhtida teabe- ja uurimisametnike tööd ning tagada osakonna ülesannete õiguspärane, täpne ja õigeaegne täitmine. Teabe- ja uurimisosakonna juhataja lähtub osakonna töö juhtimisel valdkonnale seatud prioriteetidest ja arendab valdkonda.

Peamised teenistusülesanded:
• jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
• valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
• allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
• annab aru osakonna tegevusest;
• esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
• teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamiste kohta;
• taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
• taotleb osakonna teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
• täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu juhi antud ülesandeid.
 
Oodatavad tulemused 6-12 kuu perspektiivis:
Teabe- ja uurimisosakonna juhataja täidab kõiki teenistusülesandeid iseseisvalt.

Teadmised ja kogemused:

    • Õigusalane kõrgharidus või kõrgharidus korrektsiooni- või politseiametniku erialal.
    • Laitmatu taust.
    • Valdkondlike õiguslike regulatsioonide tundmine.
    • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel.
    • Kõrge pingetaluvus ja head suhtlemis- ning eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
    • Kasuks tuleb praktiline kogemus süüteomenetluse valdkonnas.
    • Vastavus vanglateenistuse ametnikule kehtivatele nõuetele, sh tervise- ja kehalise ettevalmistuse nõuetele:
    • Kehalise ettevalmistuse nõuded tulenevad justiitsministri 23.07.2013 määrusest nr 26. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020020.
      Teabe- ja uurimisosakonna juhataja on I klassi vanglainspektor, st kohalduvad §-id 6-10.

Isiksuseomadused tulenevad määrusest (§ 10), Teabe- ja uurimisosakonna juhatajaks sobib isik:

    • kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ja ellu viia muudatusi ning kiiresti ja paindlikult kohaneda muudatuste ja ootamatute olukordadega;
    • kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab planeerida oma aega;
    • kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja nende eest vastutada;
    • kes on usaldusväärne;
    • kes oskab eristada olulist ebaolulisest ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
    • kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus.

Põhikompetentsid:

    • Kuritegude menetlemine
    • Väärtegude menetlemine
    • Isikute tagaotsimine
    • Töötamine sündmuskohal
    • Jälitustegevuse korraldamine
    • Vangla julgeoleku kindlustamine
    • Õiguskorra kaitsmine.

Motivatsioonipakett:

    • Arendav töö kokkuhoidvas, motiveeritud ja arenevas meeskonnas.
    • Arendav töökeskkond.
    • Juhendamine ja praktiline eriväljaõpe. Muuhulgas on võimalik osaleda Sisekaitseakadeemias toimuval koolitusel, kus oma ala parimad praktikud õpetavad tööks vajalikke oskusi.
    • Jõukasutamise ning erivahendite ja relvade käsitlemise alane väljaõpe.
    • Võimalus tasuta sportida.
    • Vangla kui tööandja teeb vangla teenistuses oleva vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi või tasub täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sissemakseid, kui vanglaametnikul on teenistusstaaži vanglaametnikuna vähemalt seitse aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale teatanud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

    • Põhipalk: 2500 eurot
Huvi korral võta ühendust konsultant Helle Gerniga telefonil +372 52 45 166 või e-maili teel helle@vvt.ee kuni 29. juuli 2021