Capfield Grupi ehitusprojektide koordinaator

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Capfield on üks Eesti suurimaid ostukeskuste omanike ja arendajaid. Ettevõtte portfell koosneb kuuest jaekaubanduskeskusest, üüritava brutopinnaga (GLA) üle 80 000 m2 ja ka erinevatest arendamiseks ettenähtud kruntidest.
Muljetavaldava 65% osa portfellist moodustavad suured ankurüürnikud, kelle hulgas on tuntud kohalikud ja rahvusvahelised kaubamärgid nagu näiteks Bauhaus, Maxima, Prisma, Rimi, Selver, KFC, Burger King, Nike Outlet, SportsDirect, H&M, Deichmann, Pepco, LPP: House, Sinsay ja Cropp, samuti Denim Dream, Jysk, Euronics, Apollo raamatupoed, Flying Tiger Copenhagen.

Seoses ümberkorralduste ja töömahu kasvuga otsib Capfield oma meeskonda

EHITUSPROJEKTIDE KOORDINAATORIT

kes on üks võtmeisikuid ja vastutajaid ehitusprojektide juhtimisel ning tähtaegsel valmimisel. Peamiselt üürnikega seotud ümberehituse ja remonttööde projekte koordineeriva ametikoha peamiseks ülesandeks on ehitusprojekti kõikide etappide koordineerimine – osalemine hangete ettevalmistamises, projektide planeerimine, projektide ajagraafikus ja eelarves püsimine, projekti juhtmeeskonna ja oma meeskonna töö korraldamine ning pidev suhtlus Capfieldi teiste valdkondade esindajatega, tellijate/klientidega, üürnike esindajatega, tarnijate ja koostööpartneritega. Lõpptulemusena vastutab ta koos ehitus- ja haldusjuhiga projekti õigeaegse valmimise ja üleandmise eest tellijale. 

Peamised tööülesanded:

  • Vastutamine ehitusprojekti kui terviku ja selle üksikute etappide eest
  • Projekti erinevate etappide koordineerimine ja regulaarne raporteerimine
  • Hangete korraldamine
  • Tulemuslik suhtlus koostööpartneritega, läbirääkimised pakkujatega, lepingute koostamine ning alltöövõtjate juhtimine
  • Projekteerimise protsessi korraldamine, sh jooniste kooskõlastamine osapooltega
  • Ehitustööde ajagraafikute koostamise juhtimine, kontroll ja järelevalve korraldamine
  • Ehitusplatsi ja ehitustööde koordineerimine
  • Eelarvete koostamine ja kontroll
  • Kvaliteedi tagamise plaani korraldamine ja OJV tegevuste koordineerimine
  • Ehitusprojektiga seotud dokumentatsiooni komplekteerimine, süsteemne haldamine ning aruandlus elektroonilises keskkonnas.
  • Projektides esinevate probleemide lahendamine ja optimaalsete lahenduste leidmine koostöös erinevate osapooltega
  • Muud ettevõtte projektidega seotud ülesannete täitmine

Oodatud tulemused 6-12 kuu jooksul:

  • Edukas sisseelamine meeskonda, võttes omaks ettevõtte töökultuuri ja väärtushinnangud, lisades neile parimad praktikad enda senistest töökogemustest
  • Tööprotsesside kirjeldamine ja järgmine
  • Ehitusprojektide koordineerimine ja projektimeeskondadega ühtse tegutsemise saavutamine

Peamised partnerid ettevõtte sees:

  • Ehitus- ja haldusmeeskond
  • Tegevjuht
  • Keskuste juht
  • Raamatupidajad

Peamised partnerid väljaspool ettevõtet:

  • Rentnikud
  • Alltöövõtjad
  • Haldusteenuse pakkujad ja konsultandid

EDUKA KANDIDAADI PÕHIKOMPETENTSID:

  • Koostöövalmidus ja meeskonnatöö:
  • Töötab tulemuslikult ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega. Suhtleb avatult erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Aktsepteerib arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt. Kuulab teisi ja peab nendega nõu, olles ise ka usaldusväärne. Kehtestab ennast toetudes faktidele ja tõendustele.

  • Hea eneseväljendusoskus suuliselt ja kirjalikult:
  • Oskab heal tasemel suhelda ja läbi rääkida alltöövõtjate, klientide, tarnijate, kolleegide ja koostööpartneritega ning esitleda informatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult. Omab loogilise mõtlemisvõimet ning väga head analüüsi- ja argumentatsioonioskust.

  • Planeerimisoskus ja organiseerimisvõime:
  • Püstitab selged eesmärgid. Kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega.  Kasutab aega tõhusalt. Määratleb vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks. Peab kinni tähtaegadest ja ajakavast. Seostab ja koordineerib enda tööd tellijate, alltöövõtjate, kolleegide ja koostööpartnerite töödega. Kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise. Omab oskusi tegutseda jooksvalt mitme projekti ettevalmistamise ja läbiviimisega. On kannatlik ja järjekindel.

  • Prioriteetide seadmise oskus:
  • Suudab eristada kriitilisi, olulisi ja mitte olulisi tegevusi, neid loogiliselt ja tulemuslikult planeerida, organiseerida, jälgida aga vajadusel ka lõpetada. Võimeline edukalt töötama paralleelselt mitme tööülesandega.

  • Proaktiivne ja oma arvamusega:
  • Omab oma nägemust ja oskab leida uusi lahendusi, ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Julgeb seista oma mõtete eest, aga kuulab, võtab arvesse ka teiste seisukohti. On positiivse ellusuhtumisega, ekstravertse loomuga. Algatab ja käivitab tegevusi ning võtab vastutust. Kujundab enda vastutusvaldkonda lähtuvalt trendidest ning arengust, selgitab seda veenvalt ja innustab ka teisi pühenduma.

  • Süsteemsus ja analüüsioskus:
  • Lähtub oma töö korraldamisel enda loodud süsteemist, suudab mõista põhjus-tagajärg seoseid. Läheneb olukordadele ratsionaalselt ja plaanipäraselt. Oskab luua tegevustele struktuure ja raamistikke. Valib ja seab prioriteete lähtudes strateegiast (tervikust ja tulevikust).  Jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda, vajadusel sekkub ning korraldab probleemide ning kavandab muudatused õigeaegselt.

  • Avatus ja paindlikkus:
  • Kohaneb (vajadusel kiiresti) muutuvate oludega, sh tunnustab uusi ideid ja arengusuundi. Lülitub kiiresti ümber uutele ülesannetele ning kasutab paindlikult erinevaid viise ülesannete lahendamiseks. Kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega. Talub ebamääraseid olukordi ning oskab kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi. Suudab leida lahendusi keerulistes olukordades, on paindlik jooksvate muudatuste, ümberkorralduste tegemisel. Lahendab oskuslikult võimalikke esilekerkivaid probleeme.Vähemalt 2-aastane töökogemus ehitusalal (objektijuhi või objektiinseneri rollis).

Teadmised ja kogemused:

  • Hea pingetaluvus ja võime paralleelselt töötada mitme ülesande ning väljakutse lahendamisega.
  • Ehitustööde korraldamise oskus ja kogemus.
  • Lepingute ja dokumentide koostamise oskus.
  • Kogemus projektide eelarvestamises.
  • Head teadmised kvaliteedijuhtimisest ja tööohutusest.
  • Head teadmised ehitusvaldkonna õigusaktidest ja –normidest.
  • Nõudlikkus enese ja teiste suhtes ning enesekehtestamise oskus.

  • Keelteoskus: 
  • Eesti keel – C2 tasemel suuliselt ja kirjalikult Inglise keel –  igapäevaseks tööalaseks suhtlemiseks suuliselt ja kirjalikult.
  • Vene keel – suhtlustasandil.
  •  
   IT oskused:
  • Arvutikasutamise oskus tööks vajalikul tasemel.
  • MS Office (Office, Word, Excel, Project) spetsialisti tasemel.
  • AutoCADi oskused spetsialisti tasemel. 

Motivatsioonipakett:

  • Võimalus eneseteostuseks vaheldusrikkas töökeskkonnas
  • Professionaalsed, pühendunud, avatud ja sõbralikud oma ala ekspertidest koosnevad kolleegid
  • Ühtehoidev ja stabiilne meeskond
  • Moodne ja mugav kontor
  • Kaasaegsed IT-lahendused
  • Korralikud töövahendid – sülearvuti, telefon, autokompensatsioon  või tööauto.
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga esimesel võimalusel meiliaadressile evelin@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti Evelin Tatteri käest tel 511 2062.