e-Residentsuse asejuht

Tallinn, Eesti
Juhtimine
Full-time
e-Residentsuse asejuht on ettevõttes olemuslikult otsuste ettevalmistaja ja täideviija, kes toetab tegevjuhti ja e-Residentsuse projekti edukat toimimist. Ametikoha peamiseks eesmärgiks on e-Residentsuse projekti eesmärkide täideviimise tagamine, töökeskkonna arendamine, samuti osalemine teenuse arendamise tegevustes. Asejuhi ülesanneteks on ka koostööpartneritega suhtlemine ja e-residentsuse projekti esindamine.

Peamised tööülesanded:
✓ e-Residentsuse projekti meeskonna igapäevane juhtimine, organisatsiooni toimimise toetamine
✓ Meeskonnaliikmete eesmärkide sõnastamine ja eesmärkide täitmise jälgimine
✓ Jooksvate probleemide lahendamine, igapäevaste tegevuste toetamine
✓ Üldised korralduslikud küsimused

Peamised koostööpartnerid
Ettevõtte siseselt: e-Residentsuse tegevjuht, tiimijuhid, töötajad, sh teised EAS-i osakonnad
Ettevõtte väliselt: riigiasutused, startupid, finantsasutused, meedia

Oodatud tulemused 12 kuu jooksul:
✓ Värbamiste toetamine
✓ Organisatsioonis elluviidavate muudatuste toetamine
✓ Tiimi kultuuri ja igapäeva juhtimisstruktuuri ülesehitamine
✓ Nõukogu poolt seatud eesmärkide saavutamine

Teadmised ja kogemused:
• Töökogemus ettevõtte üldjuhtimise valdkonnas, eelistatult kiires kasvufaasis ettevõttest
• Eeliseks on töökogemus nii avalikust kui ka erasektorist
• Rahvusvaheliste meeskondade üles ehitamise kogemus
• Head meeskonna juhtimise oskused
• Avaliku esinemise kogemus

Keeleoskus:
• Eesti keele oskus väga heal tasemel nii kõnes kui ka kirjas
• Inglise keele oskus väga heal tasemel

Põhikompetentsid:

Koostöövalmidus, meeskonnatöö - töötab tulemuslikult ühise eesmärgi nimel arvestades võimalusel kõikide partnerite panuse ja vajadustega. Suhtleb konstruktiivselt erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadetega. Kuulab teisi ja peab nendega nõu. Toetab teisi, märkab ja tunnustab teiste panust. Kehtestab ennast toetudes faktidele ja tõendustele. Kohandub meeskonnaga, toetab meekonna tulemuslikku tegutsemist, loob meeskonnavaimu.

Avatus ja paindlikkus – kohaneb muutuvate oludega, sh tunnustab uusi ideid ja arengusuundi. Lülitub kiiresti ümber uutele ülesannetele ning kasutab paindlikult erinevaid viise ülesannete lahendamiseks. Kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega. Talub ebamääraseid olukordi ning oskab kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi. Suudab leida lahendusi keerulistes olukordades, on paindlik jooksvate muudatuste, ümberkorralduste tegemisel. Lahendab oskuslikult võimalikke esilekerkivaid probleeme.

Planeerimisoskus ja organiseerimisvõime – püstitab selged eesmärgid. Kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega. Kasutab aega tõhusalt. Määratleb vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks. Peab kinni tähtaegadest ja ajakavast. Seostab ja koordineerib enda tööd kolleegide ja koostööpartnerite töödega. Hangib vajalikud ressursid. Omab oskusi jooksvalt mitme projekti ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Vastutus- ja kohusetundlikkus, julgus – julgeb võtta vastutust enda ja meeskonna otsuste ning tegevuste eest, on enda tegevustes täpne, korrektne ning eetiline. Probleemidesse suhtub avatult, jääb sõltumata situatsioonist ausaks. Näitab üles initsiatiivi ning iseseisvalt tegutsemise oskust.

Ajaplaneerimise oskus – järgib tegevuste kooskõlalisust, tähtaega ja seotud osapoolte kaasatust. Suudab tähtajaliselt ja iseseisvalt viia ellu seatud plaane, korraldada vastavalt vajadusele tegevusi, koordineerida töid ja infovahetust erinevate osapooltega, nii organisatsioonisiseste kui - väliste partneritega.

Hea pingetaluvus – suudab saavutada eesmärke ja säilitada häid suhteid ka keerulistes ja pingerohketes situatsioonides. Suudab vastu võtta konstruktiivset kriitikat ning selle põhjal areneda. Kontrollib oma emotsioone ja väljendusviisi ka keerulistes olukordades. Hoiab positiivset töömeeleolu.
Kandideerimiseks saada meile enda motivatsioonikiri ja CV e-aadressil kristi@vvt.ee kuni 24.05.19.